FIRMA SZKOLENIOWA
Wojkowice ul. Granitowa 1a
Katowice Śląsk

szkolenia BHP
szkolenia P-POŻ.
kompleksowa obsługa

kurs wózka widłowego katowice
tel.:501 469 204 facebook

Szkolenia BHP
Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Szkolenia BHP

Oferujemy następujące szkolenia bhp:
 • wstępne ogólne przy przyjęciu do pracy
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • okresowe dla technologów i projektantów
 • okresowe dla organizatorów produkcji
Wszystkie kursy i szkolenia prowadzą wykładowcy i instruktorzy o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizacji programów szkolenia. Szkolenia możemy przeprowadzić zarówno w naszej siedzibie jak i w Państwa firmie w terminie wcześniej uzgodnionym.

Szkolenia BHP - ceny

1Instruktaż ogólny BHP od20 zł
2Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowychod 40 zł
3Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczychod 40 zł
4Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach kierowniczychod 100 zł

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Kompleksowa obsługa BHP dla firm w zakresie zadań służby wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. z późniejszymi zmianami jak również praktyczna pomoc w tematach pośrednich związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Zapewniamy profesjonalne wykonanie powierzonych zadań oraz stałą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Służba wykonywana jest przez specjalistów z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Oto wykaz niektórych obowiązków służby BHP:
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną oraz przed Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • szkolenia bhp wstępne ogólne dla nowoprzyjętych pracowników
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco - zapobiegawczych.
 • koordynowanie poddawania się przez pracowników wymaganym badaniom lekarskim.
 • opracowywanie dokumentacji świadczeń bhp
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,
Przygotowanie:
 • Programów szkoleń instruktażu ogólnego;
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego;
 • Rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby;
 • Rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności fizycznej;
 • Zakładowych wykazów prac wzbronionym kobietom i młodocianym;
 • Instrukcji, wytycznych i zarządzeń wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy
Doradztwo techniczne
 • Maszyny - dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa
 • Dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych oraz linii technologicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy
Przepisy
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) nałożyły na pracodawców obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych.
Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003r. Sprzęt roboczy stanowiący wyposażenie stanowisk pracy nabywany przez pracodawców po tym dniu, powinien spełniać wymagania minimalne określone przepisami w/w rozporządzenia.
Dopuszczenie przez pracodawcę do użytkowania na stanowiskach pracy maszyn i sprzętu roboczego nie spełniającego wymagań minimalnych stanowi wykroczenie i może doprowadzić do wyłączenia maszyny z eksploatacji przez Państwową Inspekcje Pracy

Dokumentowanie wypadków przy pracy

Oferujemy Państwu przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenie wszelkich protokołów i kart wymaganych w dokumentacji powypadkowej.

Wśród naszych pracowników są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz biegli sądowi w temacie wypadków oraz bezpieczeństwa i prawa pracy.

Inspektorzy nie tylko wykonają rzetelnie dochodzenie powypadkowe ale również doradzą Państwu co można zrobić na poszczególnych stanowiskach pracy celem podniesienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom.

Wypadek przy pracy to: Nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia
w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy w czasie podróży służbowej , chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
 • Wypadek w drodze do pracy i z pracy
 • Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta był najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą , była dla ubezpieczonego , ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony wyłącznie , gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązany jest w miarę możliwości: do niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy, do niezwłocznego zawiadomienia centrum powiadamiania ratunkowego.
Pracodawco Pamiętaj o:
 • apteczce - odpowiednio wyposażonej
 • instrukcji udzielania pierwszej pomocy znajdującej się przy apteczce
 • przeszkoleniu ok. 10% załogi pod względem udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • umieszczeniu telefonów do osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy na drzwiczkach apteczki
Proponujemy:
 • Profesjonalne kursy udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.
 • Szkolenia w zakresie reanimacji osoby poszkodowanej w wypadku - ćwiczenia praktyczne z manekinem.

Szkolenia z zakresu P-POŻ

Posiadamy również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony p-poż.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Szkolenia BHP ● Kursy na wózki widłowe ● Ocena ryzyka zawodowego ● HDS'y i suwnice ● Szkolenia PPOŻ ● Katowice ● Śląsk ● Polecamy