kurs wózka widłowego katowice

kurs wózka widłowego
kursy BHP
kurs suwnice

FIRMA SZKOLENIOWA
Będzin ul. Boleradz 2
Katowice Śląsk

Kursy BHP
Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Szkolenia BHP

Oferujemy następujące szkolenia bhp: Wszystkie kursy i szkolenia prowadzą wykładowcy i instruktorzy o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizacji programów szkolenia. Szkolenia możemy przeprowadzić zarówno w naszej siedzibie jak i w Państwa firmie w terminie wcześniej uzgodnionym.

Szkolenia BHP - ceny

1Instruktaż ogólny BHP od20 zł
2Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowychod 40 zł
3Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczychod 40 zł
4Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach kierowniczychod 100 zł

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Kompleksowa obsługa BHP dla firm w zakresie zadań służby wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. z późniejszymi zmianami jak również praktyczna pomoc w tematach pośrednich związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Zapewniamy profesjonalne wykonanie powierzonych zadań oraz stałą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Służba wykonywana jest przez specjalistów z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Oto wykaz niektórych obowiązków służby BHP: Przygotowanie: Doradztwo techniczne Przepisy
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) nałożyły na pracodawców obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych.
Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003r. Sprzęt roboczy stanowiący wyposażenie stanowisk pracy nabywany przez pracodawców po tym dniu, powinien spełniać wymagania minimalne określone przepisami w/w rozporządzenia.
Dopuszczenie przez pracodawcę do użytkowania na stanowiskach pracy maszyn i sprzętu roboczego nie spełniającego wymagań minimalnych stanowi wykroczenie i może doprowadzić do wyłączenia maszyny z eksploatacji przez Państwową Inspekcje Pracy

Dokumentowanie wypadków przy pracy

Oferujemy Państwu przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenie wszelkich protokołów i kart wymaganych w dokumentacji powypadkowej.

Wśród naszych pracowników są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz biegli sądowi w temacie wypadków oraz bezpieczeństwa i prawa pracy.

Inspektorzy nie tylko wykonają rzetelnie dochodzenie powypadkowe ale również doradzą Państwu co można zrobić na poszczególnych stanowiskach pracy celem podniesienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom.

Wypadek przy pracy to: Nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą: w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy w czasie podróży służbowej , chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony wyłącznie , gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązany jest w miarę możliwości: do niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy, do niezwłocznego zawiadomienia centrum powiadamiania ratunkowego.
Pracodawco Pamiętaj o: Proponujemy:

Szkolenia z zakresu P-POŻ

Posiadamy również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony p-poż.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy


kom.: 501 469 204

certyfikat na szkolenia BHP

 
Szkolenia BHP ● Kursy na wózki widłowe ● Ocena ryzyka zawodowego ● HDS'y i suwnice ● Szkolenia PPOŻ ● Katowice Śląsk ● Polecamy